แนวปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีนโยบายในการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของ สสวท. ดังนี้ 
 1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. หมายถึง เรื่องราวที่ สสวท. หรือหน่วยงานภายใน สสวท. หรือเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท. เป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท.ไม่เหมาะสม และเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของ สสวท.หรือปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท.ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้รวมถึงบัตรสนเท่ห์ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนด้วย

 2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. ดังนี้
  1. การติดต่อด้วยตัวเอง ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ได้ที่เวบไซต์ของสำนักงาน http://www.ipst.ac.th หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และส่งในกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
  2. การติดต่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
   • โทรศัพท์ Call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-5222 หรือติดต่อ 02-392-4021 ต่อ 1308
   • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ocs@proj.ipst.ac.th
   • เว็บไซต์ของสำนักงาน http://www.ipst.ac.th ในเมนู “ติดต่อเรา” หัวข้อ “ร้องเรียน ร้องทุกข์”
   • ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook 
  3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งถึง “ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อยู่ “ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110” วงเล็บมุมซอง “เรื่องร้องเรียน” 
  4. ข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นๆ เช่น ระบบการรับฟัง ข้อร้องเรียนของสำนักราชเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาผู้แทนราษฎร สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) 

 3. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ ด้วยวาจา ให้ผู้รับเรื่องวิเคราะห์เรื่องว่าสามารถจะยุติเรื่องได้หรือไม่ ถ้ายุติเรื่องได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ เข้าใจ ถ้ายุติไม่ได้ให้ ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ เขียนบันทึกการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทำหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ส่งถึงผู้อำนวยการสาขา ฝ่าย หัวหน้าโครงการ ให้เสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการ สสวท.

 4. การดำเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน กำหนดให้ดำเนินการเป็นเรื่องลับ และต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการภายใต้กรอบขั้นตอนของศูนย์บริการประชาชน (GCC) ด้วย โดยส่งเรื่องให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 5. ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ส่งเรื่องให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ลงทะเบียนรับเรื่อง และส่งสำเนาเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
  2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสนอเรื่องผู้อำนวยการวินิจฉัยสั่งการ 
  3. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตอบรับรับเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ ภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน 
  4. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ จะต้องติดตามการดำเนินการโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้น รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียน /ผู้ร้องทุกข์ ทราบตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งไว้ด้วย                                   

   ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องด้วย 

 6. ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำเป็นจะตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกินกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง จะต้องจัดทำรายงานเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการรับทราบเพื่อขอขยายเวลาการดำเนินงานและแจ้งความคืบหน้าให้ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 7. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งแสดงสถิติและรายละเอียดของการร้องเรียน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เป็นการทั่วไป ณ เวบไซต์ของสำนักงาน http://www.ipst.ac.th และทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย