1.  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ติดต่อด้วยตัวเอง ณ อาคารอำนวยการ สสวท. ชั้น 3 หรือกล่องร้องเรียนร้องทุกข์  ชั้น 1)
     แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. คลิกที่นี่
2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. ได้แก่ 
      
-  ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
      - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ocs@proj.ipst.ac.th คลิกที่นี่
      -  Facebook คลิกที่นี่ 
3. ช่องทางไปรษณีย์ ส่งถึง “ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
    ที่อยู่ “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 
            เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110”  วงเล็บมุมซอง “เรื่องร้องเรียน” 
    มายเหตุ   การร้องทุกข์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมี
1.ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
2.ชื่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ และผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
3.การกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริง  หรือข้อกฎหมาย  และเหตุผลให้เห็นว่า หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ต่อตน  อย่างไร
4.คำขอของผู้ร้องทุกข์
5.สำเนาคำสั่งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
6. ผู้ร้องทุกข์ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือร้องทุกข์ตามรูปแบบนี้ แต่ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน