เรื่องร้องเรียนและปัญหาที่ สสวท. ได้รับผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
                     (ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฯ)
รายงานเรื่องร้องเรียนและปัญหา
             (ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฯ)